ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ

Медицинската експертиза на работоспособността е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактична дейност на лечебните заведения.
ТЕЛК освидетелства лицата по повод: временна нетрудоспособност, трайна нетрудоспособност, искане на застрахователи и на застраховани лица, трудоустрояване на лица с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност, определяне характера на заболяванията – професионален или общ, други случаи, предвидени в нормативните актове.

Доц. Яким Якимов – нач. ТЕЛК
Тел.: 0675/38342