Информация за пациента

При постъпване в болницата е необходимо да носите:

 1. Направление за хоспитализация (Бланка на НЗОК №1);
 2. Епикризи от предходно лечение и медицински изследвания;
 3. Рецептурна книжка;
 4. Лекарствата, които приемате;
 5. Документ за самоличност;
 6. Лични вещи: тоалетни принадлежности, чехли, пижама, хавлия;

Прием за болнично лечение:

Първоначалният преглед в МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД, гр. Севлиево се извършва от дежурните специалисти в Приемен кабинет към съответното отделение. По тяхна преценка се определя дали пациентът трябва да постъпи в съответно отделение (хоспитализация) или след консултация, изследвания и медицинска помощ да бъде освободен за домашно лечение. Ако пациентът откаже лечение, той подписва декларация.

 1. Приемът и насочването на пациенти се осъществява в Болнична регистратура след консултация в приемно-консултативните кабинети по отделните медицински специалности.
 2. Пациенти за планово лечение при необходимост (липса на свободни легла) се включват в „Лист чакащи” с фиксиране на датата на приема.
 3. Спешни пациенти се приемат 24 часа в денонощието.
 4. За пациентите преминали по спешност през Болнична регистратура е важно представянето на ЕГН – особено за децата, за да могат същите да бъдат регистрирани в информационната система.
 5. Проверката на здравноосигурителния статус на приетите за лечение лица в приемно отделение е задължително и се извършва от дежурния медицински специалист в отделението.
 6. При несъгласие от страна на пациента по данните за здравно осигуряване на Националния статистически институт, близките на лицето или придружаващите го лица, доказват това с официален документ от НАП.
 7. Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права, постъпващи за планово лечение, предоставят оригинал от удостоверение от НАП за възстановени права.
 8. Пациентите с прекъснати здравно осигурителни права, постъпващи по спешност се приемат веднага за лечение, като в срок от 24 часа или до края на първия работен ден предоставят оригинал от удостоверение от НАП за възстановени права или заплащат 150% от стойността на клиничната пътека по която за лекувани по цени на НЗОК и ценоразписа на болницата.
 9. При пациенти, които не възстановят здравноосигурителните си права до един ден преди изписването или не заплатят в брой проведеното лечение, лечебното заведение завежда съдебен иск за възстановяване на нанесените на болницата финансови щети.
 10. Социална анкета при здравно неосигурени лица се попълва само и единствено след справка и проучване в Дирекция „Социално подпомагане” и потвърждение, че неосигуреното лице няма доходи, недвижимо имущество, спестявания и всички други критерии, изискуеми според нормативните документи на „Социално подпомагане” за възстановяване на цената на проведеното лечение на болницата.
 11. В момента на приема пациентът, членовете на семейството му или придружаващото го лице се информират за предлаганата медицинска помощ, терапевтичния план и очакваните разходи за сметка на пациента, ако има такива.
 12. Пациентите, които постъпват за лечение по “клинична пътека” не заплащат лечението си, а само при необходимост консумативи, материали и други, които РЗОК не заплаща на болницата и не са включени в цената на лечението, което се плаща на болницата. В отделенията на стационара са изложени услуги и дейности, цената на които не се покрива от НЗОК.
 13. Всички пациенти лекувани в болницата заплащат потребителска такса – 2% от минималната работна заплата на ден за времето на престоя. Потребителската такса се заплаща в Болнична регистратура в деня на изписването, а в почивни и празнични дни – в Дежурен кабинет срещу попълнени задължителни документи и издаден касов бон. Пациентите заплащат не повече от 10 дни потребителска такса за календарната година, независимо от заболяването и мястото на проведено лечение. Доказването на пролежани дни става с оригинал на надлежно издаден документ – отчетен лист за платена потребителска такса. Пациентите освободени от потребителска такса представят копие от документ удостоверяващ това и този документ се прилага към Историята на заболяване на съответния пациент.
 14. Български граждани, живеещи в чужбина и притежаващи валидна европейска здравно-осигурителна карта, както и за чужденци, живеещи в страни от Европейския съюз с такава , ползват права като на български здравно осигурени лица след подписване на декларация по образец, че целта на пребиваване в страната не е ползване на планово медицинско лечение.
 15. Пациентът задължително се запознава и подписва “Декларация за информирано съгласие на пациента”, който се прилага към лист Историята на заболяване.
 16. Пациентите имат право при желание от тяхна страна на посещения от близки съобразно правилника за вътрешен ред в болницата.
 17. Близките на пациентите могат да получат информация за състоянието на болните ежедневно след 11.00 ч.
 18. Всички платени изследвания по желание на пациента се извършват след предварително заплащане по цени фиксирани в ценоразписа на болницата и издаден финансов бон.

В отделението:

При настаняване в съответното отделение на МБАЛ “Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр. Севлиево, всеки пациентът трябва да информира приемащия го екип за:

 • какви лекарства приема;
 • има ли алергия;
 • има ли контакт с инфекциозно болни;
 • има ли други заболявания, за които приемащият лекар трябва да знае;
 • необходимо ли е да се уведомят близките му, че е приет за лечение;
 • пациентът задължително посочва имена и телефони на близки за връзка при необходимост;

Информацията за здравното състояние на болния е поверителна и медицинският персонал няма право да я предава на трети лица, ако той не е разрешил това.

Вътрешен ред

 1. В болницата има организирано хранене, като диетите и приготвянето на храната са съобразени със заболяването и етапа на развитието му и определят от лекуващия лекар и консултант по хранене. Требването на пациентите за храна се извършва по предварителна заявка. В деня на изписване на пациентите не се полага обяд.
 2. На територията на болницата пушенето е забранено.
 3. Забраната важи и за употребата на алкохол.
 4. Спазването на Правилника за вътрешен ред на болницата и отделенията е задължително.
 5. Пациентите са длъжни да съдействат на лекуващия екип при провеждане на диагностичните, лечебни и рехабилитационни процедури, като това гарантира успех на проведените здравни грижи.
 6. Пациенти нарушаващи Правилника за вътрешен ред или причиняват вреди на лечебното заведение, подлежат на санкции и отговорност съгласно действащото законодателство.

Изписване

За изписването от болницата, пациентът се информира предварително от предния ден.
При желание за това, се уведомяват близките му.
Ако болният настоява да напусне болницата преди да е преминал пълния курс на лечение, той трябва да подпише документ за поемане на лична отговорност. Когато пациентът по собствено желание откаже да завърши необходимото лечение, то той заплаща цената на клиничната пътека по която е лекуван.
При изписването пациентът получава епикриза за проведеното лечение. Един екземпляр от нея се предава на личния лекар. Пациентът получава рецепта за лекарствата, с които ще продължи лечението при домашни условия. Определят се дати за предстоящи 2 контролни прегледа на които пациента има право след изписването.
Контролните прегледи след изписване се провеждат в определени часове, като това е необходимо да съгласувате с лекуващия Ви лекар.

При нарушаване на правата на гражданите, свързани с етично-моралните взаимоотношения лекар-пациент, лекарски грешки и несъответствия в предлаганите медицински услуги, можете:

 1. Ако сте пациент да изразите Вашето отношение и удовлетвореност от проведеното лечение в книгите за похвали, жалби и сигнали, намиращи се във всяко клинично отделение.
 2. Да подадете сигнал в анонимната кутия за проучване на удовлетвореността на пациентите.
 3. Да подадете писмен сигнал до Управителя на болницата, директор РЗОК, директор РЗИ или да се обърнете към Българска Асоциация за Закрила на Пациентите. За повече информация: www.patient.bg

Защита на личните данни

Лице за контакти:
Човешки ресурси на МБАЛ-Севлиево
0675/38333